1 2 3

high school dxd chi vô tận cướp đoạt

, – Làm nhân loại cùng ác ma hỗn huyết, Phenex gia thứ tư tử, Tenla biểu thị áp lực sơn đại. Lại không thấy tu hành ma pháp tài năng, cũng không thể giác tỉnh Bất Tử Điểu huyết mạch, hoàn thành là Minh Giới đại danh đỉnh đỉnh phế vật. Nhưng là, không liên quan, hắn còn có 【 thần khí cướp đoạt 】! 【 Red Dragon Emperor ‘s Gauntlet 】, 【 White Dragon Emperor’ s Light Wings 】, 【 Sephiroth chén thánh 】… Quản ngươi là thiên sứ cũng tốt, ác ma cũng tốt, Long Thần cũng tốt, phàm là ta sở muốn vật, cướp đoạt! Cướp đoạt! Cướp đoạt!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.